Generelle vilkår og betingelser Webhotell og konsulenttjenester

§ 1 Generelt

1.1 Disse generelle vilkårene og betingelsene (“Avtalen”) regulerer forholdet mellom kunden (“Kunden”) og Tigerton AB, org. nr. 556645-3915, Södra Hamngatan 35, 411 14 Gøteborg (“Tigerton”), ved kjøp av tjenester (“Tjeneste”) bestilt fra Tigerton med mindre annet er spesifikt avtalt mellom kunden og Tigerton.

1.2 Endringer i avtalen Tigerton forbeholder seg retten til å endre hele eller deler av denne avtalen når som helst. Avtalen i sin gjeldende form er publisert på Tigertons nettside (tigerton.se).

1.3 Tigerton har rett til å nekte kunden å bestille tjenesten.

1.4 Tigerton forbeholder seg retten til å endre tjenestene, produktene og prisene som er inkludert i tjenesten. Enhver prisjustering eller endring i Tjenesten kunngjøres på Tigertons nettside (tigerton.se) og, hvis mulig, til Kunden via e-post.

§ 2 Tjenesten

2.1 Tjenesten er en konsulent- og/eller abonnementstjeneste som går på ubestemt tid. Tjenesten innebærer med andre ord at Kunden leier en del av Tigertons delte servermiljø og/eller kjøper konsulenttjenester som f.eks. råd, støtte og drift.

2.2 Innenfor tjenestens omfang gir Tigerton bl.a. hosting i et delt servermiljø (webhotell), virtualisert servermiljø (VPS), konsulenttjenester og andre tjenester for vedlikehold av Tjenesten.

2.3 Tigerton forbeholder seg retten til å endre innholdet i Tjenesten, eller å avslutte hele eller deler av Tjenesten, for eksempel, men ikke begrenset til, på grunn av en endring i loven, teknologisk utvikling eller annen myndighetsregulering. Ved en slik endring har Kunden mulighet til å si opp Avtalen med virkning fra endringenes ikrafttredelse.

2.4 Tigerton gir støtte for Tjenesten i abonnementsperioden/avtalt tjeneste via e-post eller telefon samt informasjon på Tigertons nettside (tigerton.se). Behandlingstiden påvirkes av generell arbeidsbelastning. Tjenesten er avhengig av tredjeparter, noe som kan påvirke behandlingstiden. Støtte er begrenset til innholdet i Tjenesten og gjelder kun funksjonalitet i det delte miljøet. All annen støtte tilbys via e-post.

2.5 Kundeinformasjon, tjenesteinnhold og kundedata kan bli gitt til tredjeparter der dette er nødvendig for at Tjenesten skal fungere, gitt at GDPR og annen lovgivning følges.

§ 3 Avtaleperiode for Tjenesten

3.1 Tjenesten løper på ubestemt tid fra datoen tjenesten starter, som fremgår av ordrebekreftelsen. Kunden betaler for Tjenesten på årsbasis og betalingen som er gjort refunderes ikke ved oppsigelse med mindre annet er spesifikt avtalt.

3.2 Tjenesten avsluttes ved oppsigelse med minst én måneds varsel eller ved manglende betaling for kommende periode. Oppsigelse må skje skriftlig via brev eller e-post. Oppsigelse kan kun gjøres av den som la inn bestillingen for Tjenesten. Denne avtalen avsluttes automatisk hvis tjenesten avsluttes med eller sies opp av Tigerton. I tilfelle Tigerton starter oppsigelse av Tjenesten, betales den allerede betalte betalingen for perioden etter oppsigelsen av Tjenesten tilbake til Kunden. Refusjon av honorar skjer ikke ved oppsigelse med mindre annet er avtalt.

3.3 Bestillinger hvor betaling ikke er kommet oss i hende senest 60 dager etter bestillingsdato, vil bli fjernet.

3.4 Dersom Kunden bryter denne Avtalen, vil Kunden bli varslet via e-post. Kunden har da 7 dager på seg til å rette eventuelle feil. Dersom feilen vedvarer etter 7 dager, har Tigerton rett til å si opp Tjenesten og/eller Avtalen og slette Kundens data med umiddelbar virkning. Refusjon av salær skjer ikke ved kontraktsbrudd.

§ 4 Gebyrer for Tjenesten

4.1 Gebyrer for Tjenesten fremkommer i ordrebekreftelsen. Betaling skjer i form av forskuddsbetaling mot faktura. Gebyret faktureres alltid årlig med mindre annet er avtalt. Betaling skal skje senest 30 dager fra fakturadato. Tigerton er ikke ansvarlig for at tjenesten blir fornyet.

4.2 Det belastes morarenter etter renteloven fra forfall til betaling er gjennomført.

4.3 Tigerton har rett til å overføre fakturaer til kredittselskaper, som deretter overtar kravet mot Kunden.

§ 5 Overføring av tjeneste

5.1 Kunden kan tildele tjenesten med Tigertons samtykke. For at en overføring skal kunne foretas, kreves det at Kunden har gjort opp all gjeld med Tigerton. Avtalen skal godkjennes av den potensielle kunden. 5.2 Tigerton kan overføre Tjenesten til et annet selskap som med rimelighet kan forventes å overholde rettighetene og forpliktelsene Tigerton har overfor Kunden.

§ 6 Driftsforstyrrelser, feillevering og skader

6.1 Ved omfattende driftsforstyrrelser har Kunden rett til å kreve erstatning innenfor rammen av det Kunden betaler. Erstatning utbetales primært gjennom en gratis forlengelse av Tjenesten for den perioden avbruddet påvirket Tjenesten. Vedvarende eller omfattende avbrudd i løpet av 12 timer av en 24-timers kontorperiode (helligdager mandag til fredag ​​08:00-17:00) i løpet av en periode på 30 dager regnes som omfattende driftsforstyrrelser. Kravet om erstatning må være mottatt senest 7 dager etter 30-dagers fristen. Planlagte avbrudd teller ikke som driftsforstyrrelser.

6.2 Kunden har ikke krav på erstatning eller refusjon dersom kontoen stenges på grunn av kontraktsbrudd. Erstatning kan heller aldri kreves når tredjepart er ansvarlig for feilen eller når driftsavbrudd varsles via Tigertons nettside (tigerton.se) eller andre offentlige kanaler.

§ 7 Tigertons ansvar

7.1 Tigerton og/eller innleide underleverandører har rett til å iverksette tiltak som påvirker tilgjengeligheten av Tjenesten dersom det er nødvendig av tekniske, vedlikeholds-, drifts- eller sikkerhetsmessige årsaker, eller på grunn av lov, myndighetsvedtak eller beslutninger fra andre kompetente organisasjoner. Erstatning for utilgjengelighet under vedlikehold utbetales ikke.

7.2 Selv om Tigerton tilbyr sikkerhetskopiering, er det ingen garanti for at sikkerhetskopien vil fungere riktig eller formateres riktig, og at innholdet kan gjenopprettes. Kunden er alene ansvarlig for å organisere en separat sikkerhetskopi av de data kunden anser som verdifulle for kunden.

7.3 Fra tid til annen kan Tigerton slutte å levere deler av tjenesten. Dette dersom Tjenesten forårsaker problemer, gjør det vanskelig å levere Tjenesten eller hvis Tigerton vurderer at programvaren eller Tjenesten ikke fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder også dersom komponenter i Tjenesten når en såkalt End of Life. End of Life er ikke et kontraktsbrudd.

7.4 Tigerton har rett til å kontrollere data knyttet til kundeservice i forbindelse med feilsøking eller misbruk.

7.5 Tigerton forbeholder seg retten til å søke i dataene på kundens tjenester for å identifisere skadelige filer og kjente sikkerhetshull. Rettigheten inkluderer, men er ikke begrenset til, automatisk oppdatering eller blokkering av filer av denne typen. I tilfeller hvor handling kreves av Kunden, vil dette bli varslet via e-post. Kunden har da 7 dager på seg til å utbedre det beskrevne problemet. Hvis ingen handling blir iverksatt av kunden, forbeholder Tigerton seg retten til å iverksette tiltak selv om dette forårsaker forstyrrelser i kundens filer og/eller tjenesten. Tigerton har rett til å avslutte Tjenesten for Kunden, helt eller delvis, ved skriftlig melding til Kunden. Eventuell gjenstående tid betales tilbake til Kunden via BankGiro.

7.7 Tigerton er ikke ansvarlig for verken direkte skader eller indirekte skader som tapt fortjeneste, tapte sparepenger, tapt goodwill, tapt/forvrengt data eller lignende uavhengig av hvordan dette har oppstått, bortsett fra dersom skaden er et resultat av at Tigerton har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig.

§ 8 Kundens ansvar

8.1 Kunden er ansvarlig for å oppgi og oppdatere sine kontakt- og betalingsdetaljer til enhver tid for oppfyllelse av Tjenesten. Tigerton kan ikke holdes ansvarlig for tap kunden lider på grunn av feil kontakt- eller betalingsinformasjon. Kunden er ansvarlig overfor Tigerton for å sikre at informasjon som Kunden laster opp og/eller håndterer innenfor Tjenesten ikke krenker tredjeparters rettigheter eller på annen måte er i strid med gjeldende lovgivning.

8.2 Tigerton godtar ikke opplasting eller håndtering av materiale av voldelig, støtende eller uetisk art.

8.3 Det er ikke tillatt for Kunden å videreselge tjenester i noen form i et delt miljø som Kunden har med Tigerton uten samtykke fra Tigerton.

8.4 Kunden forplikter seg til ikke å bruke ressurser eller søke uautorisert tilgang til Tigertons system eller på annen måte handle i strid med gjeldende lovgivning.

8.5 Kunden forplikter seg til ikke å spre datavirus eller annen form for ondsinnet kode. Tigerton har rett til å suspendere Tjenesten og/eller si opp Avtalen med umiddelbar virkning og til å kreve erstatning dersom det med rimelighet kan antas at fortsatt spredning er i strid med lov eller annen myndighetsregulering eller dersom informasjonen åpenbart er i strid med vilkårene i denne. Avtale. Det samme gjelder dersom det påføres Tigerton driftsforstyrrelser som med rimelighet kan antas å skyldes feil eller tekniske forstyrrelser som kan tilskrives Kunden. Tigerton har rett til tilgang til all informasjon som håndteres i tjenesten for å oppfylle sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen.

8.6 I tilfeller hvor Kunden bruker ressurser utover det som inngår i Tjenesten i henhold til Avtalen og det som anses som rimelig, tilbys Kunden å oppgradere til egnet tjeneste alternativt å redusere ressursbruken til akseptable nivåer. Tigerton forbeholder seg retten til å iverksette tiltak dersom Kunden ikke handler for å redusere ressursutnyttelsen.

8.7 Dersom Kunden sender store utsendelser eller sender ut spam, bevisst eller ubevisst, har Tigerton rett til å suspendere Kunden umiddelbart. Tigertons retningslinjer er maksimalt 200 e-poster per kunde per time.

8.8 Kunden er ansvarlig for å sikre at domenene som opprettes og administreres under Tjenesten tilhører Kunden.

§ 9 Force majeure

Hvis Tigerton blir forhindret fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne avtalen på grunn av en omstendighet utenfor Tigertons kontroll, for eksempel lynnedslag, flom, innbrudd, arbeidskonflikter, brann, beslag, offentlige forskrifter og svikt eller forsinkelse i service av en underleverandør på grunn av en omstendighet referert til her, skal dette utgjøre et fritaksgrunnlag som fremskynder ytelsesdatoen. Dersom oppfyllelsen av Avtalen har vært forhindret i vesentlig grad i mer enn én måned på grunn av ovennevnte forhold, har Tigerton rett til å trekke seg fra Avtalen skriftlig uten forpliktelse til å betale erstatning.

§ 10 Gratis SSL-tjeneste (også kalt Let’s encrypt)

I tillegg til tjenesten tilbyr Tigerton også en gratis SSL-tjeneste som en tjeneste for kunden. Denne tjenesten brukes i henhold til tredjepartens egne vilkår for bruk. Tigerton er ikke ansvarlig for slike gratis SSL-tjenester eller tilgjengeligheten. Tigerton er heller ikke ansvarlig for tredjeparts vilkår for bruk.

§ 11 Personopplysninger og datalagring

V Våre retningslinjer for personvern/personopplysninger, som regulerer hvordan vi håndterer personopplysninger om deg som kunde hos oss, finnes på Tigertons nettside (tigerton.se/integritetspolicy) Vår avtale om personopplysningstjenester (DPA/PUBA) som regulerer hvordan vi håndterer personopplysningene kunder kan velge å lagre i våre tjenester, finnes på Tigertons nettside, (tigerton.se/dpa).

§ 12 Gjeldende rett og tvister

Svensk lov skal gjelde for denne avtalen. Eventuelle tvister som oppstår fra denne avtalen og/eller tjenesten skal avgjøres i en svensk domstol med Gøteborg tingrett som første instans.

Kontakta oss

Kontakt

"*" obligatorisk felt

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.